skip to content
Mesterbygg logo
Mesterbygg logo

Klima- og miljøpolicy

Vi skal innrette vår praksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Vi skal ha rutiner som sikrer bærekraft igjennom innkjøp, gjenbruk, gode arbeidsforhold og høy grad av miljøbevissthet hos våre ansatte, og skal kunne dokumentere dette overfor tredjepart.

Vi forplikter oss til følgende policy:
  1. Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten.
  2. Vi skal redusere vår energibruk ved å investere i energieffektive teknologier og ved å optimalisere våre daglige rutiner.
  3. Vi skal redusere fotavtrykket som frekommer av vår avfallsproduksjon ved å implementere gjenvinning og bedre tiltak for avfallshåndtering.
  4. Vi skal redusere vårt CO2-utslipp ved å investere i fornybar energi og ved å redusere vår transportbehov.
  5. Vi skal øke vår bærekraft ved å kjøpe og bruke mer miljøvennlige produkter og ved å velge leverandører som har lignende bærekraftsmål.
  6. Vi skal informere våre ansatte, kunder og samfunnet om våre miljøtiltak og vår bærekraftsfilosofi.
  7. Vi skal fortsette å evaluere og forbedre våre miljøtiltak for å sikre at vi gjør vår del for å beskytte klimaet og miljøet.
Vi forplikter oss til å arbeide kontinuerlig mot en mest mulig bærekraftig bedrift hvor etiske hensyn, kvalitet, HMS, ytre miljø og økonomi gjenspeiler en sterk og sirkulær forretningsmodell
Som byggentreprenør belaster vi miljøet og det er vårt ansvar å sørge at påvirkningen blir så liten som mulig. Dette kan oppnås med å opparbeide og utnytte god kunnskap om hvordan prosess, materialvalg, og driftsløsninger påvirker miljøet.

Mesterbygg skal jobbe kontinuerlig med følgende mål:
- Elektrifisering av bilpark
- Heve sorteringsgrad på avfall, minst 80% innen 2025
- Redusere graden av avfall som deponeres
- Halvere vårt samlede klimaavtrykk innen 2030
- Redusere kapp og svinn
- Redusere antall reklamasjoner og feil
- Strebe etter å møte våre oppdragsgiveres krav og ønsker
- Eliminere farer og redusere arbeidsmiljørisikoer

Bedre og mer detaljert planlegging i prosjekteringsfasen er viktig for å redusere klimaavtrykket som oppstår på bygge- og anleggsplassen. For å finne de gode løsningene og oppnå gode resultater vil vi fremover strebe etter å:
- Sette av nok tid i prosjekteringen
- Unngå prosjektering samtidig som det bygges
- Redusere behovet for å gjøre små innkjøp
- Sikre god organisering og kommunikasjon
- Ha tydelig ansvarsforhold mellom alle involverte aktører i prosjektet.

Mesterbygg skal ha et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som forebygger skader og sykdom hos våre ansatte og våre samarbeidspartnere. Vi ønsker at vår tilstedeværelse skal virke positivt på omgivelsene og jobber systematisk for å minimere belastning der vi gjennomfører våre prosjekter. Dette oppnår vi gjennom en kompromissløs holdning til sikkerhet og et systematisk og målrettet arbeid med helse og ytre miljø.

Generelt ønsker Mesterbygg å skape grunnlag for et sikkert arbeidsmiljø som ikke påfører helsemessige skader og som vektlegger trivsel og gode samarbeidsforhold. Gode arbeidsforhold skal føre til at sykefraværet holdes lavt. Arbeidsplassene skal, så langt det er praktisk og økonomisk forsvarlig, tilrettelegges slik at skader og belastningslidelser unngås.

Det skal tilstrebes et sosialt positivt miljø som stimulerer arbeidsglede og innsats.

Det skal i alle forhold være et overordnet mål at arbeidsforholdene legges til rette slik at ulykker ikke skjer.

Vi oppnår et godt forhold til HMS gjennom å ha:
- Fokus på sikkerhetstilstand og ryddighet
- Tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig
- Gode rutiner på vedlikehold av sikkerhetsutstyr
- Regelmessig kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljøet gjennom bedriftshelsetjenesten
Mestermerket
Autorisert mester 
Som kunde av Mesterbygg og Mestermur skal du være sikker på at hele leveransen er i trygge hender.
Ring oss: +47 69 15 80 40
Mestermerket
 © 2024 Mesterbygg Sarpsborg AS | Org. nr. 987 195 401
magnifiercrossmenuarrow-right